Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet, arbetsro och inflytande

I förskolan skapar vi trygghet, arbetsro och inflytande genom anpassade arbetssätt där barnen ges möjlighet att utforska världen i ett stödjande och utmanande sammanhang.

Foto: Mostphotos

Det leder till kunskaper och lärande som är själva grunden för att våra barn ska bli demokratiska individer som tror på sig själva och ser sina medmänniskors olikheter som tillgångar. Individer med hopp och tro om en framtid med möjligheter.

Samarbete - hem och förskola

En viktig del i barns lärande är att du som vårdnadshavare visar engagemang och delaktighet. Ett bra samarbete mellan förskola och hemmet är därför en förutsättning. 

Tid och struktur

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska

Inflytande och delaktighet

På förskolan dokumenterar vi varje barns lärandeprocess i en så kallad pedagogisk dokumentation. Dokumentationen använder vi tillsammans med barnen. Den ger barnen en god självuppfattning och visar att de är kompetenta, lärande och solidariska individer. Barnen får syn på sig själv både som individ och som del i en grupp, och det i sig skapar positiva sammanhang. 

Vårt projekterande arbetssätt utgår från barnens hypoteser och intressen, där pedagogen finns med som medforskare. Vi reflekterar tillsammans och väljer nya steg vidare i utforskandet.

När konflikter uppstår

I förskolorna använder vi en särskild metod för konflikthantering som bygger på att stärka det positiva samspelet mellan barn och pedagog. Metoden kallas ICDP (International Child Development Programme) och utgår från att det alltid finns bakomliggande orsak till ett barns beteende. Vi arbetar förebyggande och fokuserar på det positiva i stället för det negativa beteendet hos barnet.

Plan för trygghetsskapande arbete

Vi arbetare främjande och förebyggande mot diskrimineringar och kräkningar både mellan barn och vuxna i förskolan. Vid upptäckt av kränkning eller diskriminering utreds händelsen. 

Säkra miljöer

På förskolorna genomför vi regelbundet barnskyddsronder för att säkerställa barnens fysiska miljö. Vi följer kommunens kemikalieplan.

Uppföljning och utveckling

Barnens arbetsro, trygghet och inflytande följs kontinuerligt upp i varje arbetslag genom vårt systematiska kvalitetsarbete som bygger på den pedagogiska dokumentationen.

Utifrån den årliga skolenkäten gör vi uppföljningar för att utveckla verksamheten.

Senast uppdaterad: 23 maj 2018