Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så behandlar kommunen dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för all behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018. Lagen ska skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Som exempel kan nämnas namn, personnummer, fotografier, ljudupptagningar med mera.

Kommunen behandlar mängder av olika personuppgifter ofta i samband med myndighetsutövning men även för andra syften, till exempel låneregister på biblioteket, föreningsregister med uppgifter om olika kontaktpersoner, register för löneadministration, skol- och barnomsorgsregister, register för olika typer av bistånd med mera, med mera.

I Haninge kommun ser vi till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt, bland annat ska personalen alltid iaktta riktlinjer för IT-säkerhet och e-post- och internetpolicyn i samband med behandling av personuppgifter.

Samtliga nämnder är personuppgiftsansvariga för sina respektive behandlingar. Under de olika nämndernas flikar till vänster finns specifik information om vanliga behandlingar hos respektive nämnd. Om du saknar information om hur dina personuppgifter behandlas kontakta kommunens dataskyddombud på de kontaktuppgift som finns till höger.

Nedan finns information om vilka bestämmelser som gäller när kommunen behandlar dina personuppgifter. 

Laglig grund

Dina personuppgifter behandlas bara om kommunen har laglig grund. Inom kommunen är en vanligt förekommande laglig grund att personuppgifterna måste behandlas för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse samt i myndighetsutövning. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal, om det finns en rättslig förpliktelse, för att skydda den registrerades grundläggande intressen eller samtycke. Vad som gäller avseende specifika behandlingar framgår under de olika nämndernas flikar till vänster.

Informationsskyldighet

Alla som behandlar personuppgifter har en skyldighet att informera den registrerade om den behandling som utförs.

Du har rätt att få veta för vilket ändamål dina personuppgifter kommer att behandlas, med vilken laglig grund kommunen behandlar uppgifterna och hur länge dina personuppgifter kommer sparas.

Då handlingar hos kommunen omfattas av offentlighetsprincipen styr arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplaner hur länge dina personuppgifter sparas i olika fall. Dokumenthanteringsplanerna finns under flikarna till höger.

Om personuppgifterna har inhämtats från någon annan har du även rätt att veta från vem uppgifterna hämtats och vilka personuppgifter som behandlas.

I de fall personuppgifterna kommer lämnas vidare till någon annan och eller föras över till tredje land har du rätt att få veta detta.

Du har också rätt att få veta om kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt.

Information  enligt ovan om hur dina personuppgifter behandlas i olika situationer lämnas i de fall det är möjligt i samband med att kommunen tar del av dina personuppgifter. Information om specifika behandlingar finns också under de olika nämndernas flikar till vänster.

Rättigheter

Om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse.

Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att ta tillbaka samtycket.

I vissa fall föreligger också rättigheterna radering, dataportabilitet, begränsning och invändning.

Du har rätt att ge in klagomål till datainspektion som är tillsynsmyndighet.

Du har rätt att begära ett registerutdrag från kommunen med information om de behandlingar av dina personuppgifter som förekommer.

Kontakt

Dataskyddsombud

Jennifer Ralph

dataskyddsombud@haninge.se

Dataskyddsombudet är gemensamt för samtliga kommunens nämnder och kan kontaktas vid frågor angående hur kommunen hanterar personuppgifter.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2019